logo

Společná cesta k podnikavosti na školách

Projekt se zaměřuje na podnikavost jako klíčovou kompetenci pro trh práce v Čechách i Polsku.

Klíčové aktivity projektu si kladou za cíl implementovat podnikavost do vzdělávacích plánů škol i mezipředmětových vazeb, naučit pedagogy metodicky tuto kompetenci rozvíjet, aby se stala nedílnou součástí přípravy budoucích absolventů škol pro trh práce. Česko-polská spolupráce přinese i různý pohled školských systémů na tuto kompetenci.

Projekt plánuje podpořit 900 osob – 450 žáků středních škol (SŠ) a 450 žáků SŠ na polské straně Euroregionu Nisa.

Hlavním cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteří dokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce. Žáci na obou stranách hranice budou mít možnost vytvořit fiktivní firmu / školní minipodnik. Naučí se procesní řízení výroby i služeb a fungování firmy se všemi aspekty – od nápadu k výrobku/službě. Při společném fungování stejně nebo podobně zaměřených FIRMIČEK v obou částech ERN budou mít žáci možnost navázat spolupráci – zahraniční obchod. Budou tím nuceni ke komunikaci v jiném jazyce, spolupráci s firmou na druhé straně hranice. Při následných společných seminářích – Teoretická část vzdělávacího programu pro pedagogy a Praktické části vzdělávacího programu pro žáky – dojde ke zvýšení informačního povědomí o regionálním trhu práce a současně o podmínkách trhu práce na druhé straně hranice.

Klíčové aktivity projektu:

0 – příprava projektu

1 – řízení projektu a obecné výdaje

2 – propagační a informační činnost

3 – společná metodická a evaluační setkávání expertního týmu

4 – teoretická část vzdělávacího programu pro pedagogy

5 – praktická část vzdělávacího programu pro žáky

6 – rating firmiček

7 – učebnice podnikavost nezná hranic

8 – společná závěrečná konference

Projekt je financovaný z prostředků EU.

logolink